Virtual Tour of Anne's Land, Prince Edward Island - Photo HP1-10.

VIRTUAL TOUR OF ANNE'S LAND, P.E.I.

photo

A farm on the outskirts of Kensington

Return to the Virtual Tour